تعبیر خواب غبار/ دیدن غبار در خواب چه تعبیری دارد؟

انتشار 21 آبان 1401
مطالعه 5 دقیقه

دیدن غبار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. بیشتر انسان ها بر این باورند که ممکن است بیشتر رویاها به حقیقت تبدیل شود و از زمان قدیم معابر گوناگونی این تعابیر را بازگو می کنند. در ادامه تعبیر خواب غبار را می توانید در طوطیا مطالعه کنید.

تعبیر خواب غبار/ دیدن غبار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چیست؟

تعبیر خواب فرایند اختصاص و معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است. از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای تراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند. احتمال رؤیای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است، اما این‌طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رؤیای صادقانه نبیند.

آیا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

بله این یک واقعیت است که در آیات و روایات زیادی مطرح شده است. دو جوان که همراه حضرت یوسف(ع) در زندان بودند خوابی دیده بودند و آنرا برای حضرت یوسف تعریف کردند تا ایشان آن را تعبیر کند. یا در آیه‌ای دیگر به خواب پادشاه اشاره می‌کند که خواب دیدکه «هفت گاو چاق را، هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده» که این خواب را به مردم گفت تا تعبیر کنند مردم گفتند: «این‌ها خواب‌های پریشان و آشفته‌ای است و ما از تعبیر این خواب‌ها آگاه نیستیم» لکن یکی از آنها که در زندان بوده و از توانایی حضرت یوسف(ع) در تعبیر خواب آگاه بود رفت به دنبال حضرت یوسف و تعبیر خواب پادشاه را پرسید و ایشان پاسخ گفت. در آیات دیگری نیز به خواب‌هایی دیگر اشاره شده است.

دیدن غبار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب غبار به روایت معبران دیگر

 • اگر در خواب ببینید اتومبیلی نزدیک و بخار و گرد و خاک ایجاد می کند خبری به شما می رسد , که زیاد خوشحال کننده نیست. حال اگر غبار ساکن باشد این غبار همان تعبیری را دارد که معبران سنتی و کهن ما نوشته اند , یعنی مالی است اندک و قلیل که بدست می آورید. میزان این پول یا مال بستگی دارد به مقدار غباری که بر آن شیئی نشسته است. اگر در خواب ببینید , که غبار بر سر شما نشسته است و از جهت موقعیت اجتماعی تهدید می شوید.

 • اگر غبار بر چهره شما نشسته باشد کاری می کنید که شما را سرزنش می کنند و شما شرمنده می گردید. اگر غبار بر کفش شما نشسته باشد جائی می روید که مناسب شما نیست و پشیمانی می آورد , ولی اگر غبار بر اشیا جدا از وجود شما نشسته باشد همان طور که گفته شد مال است و سود و بهره.

 • اگر در خواب دیدید که روی گرد و خاک راه می روید معنی خواب شما این است که مال و دارایی خود را به رخ دیگران می کشید.

 • اگر در خواب دیدید که در قبرستان هستید و از خاک قبر مرده ای در هوا پخش شده است و یا شما از خاک قبر روی سر خود می ریزید معنی خواب شما این است که از جانب دوستی به شما مالی می رسد.

 • اگر در خواب گرد و خاک ببینید معنی خواب شما پول و ثروت است و اگر این گرد و خاک کم باشد معنی خواب مال کم و اگر زیاد باشد یعنی ثروت خوب است.

 • اگر در خواب دیدید که در جایی پر از گرد و خاک هستید که به گلوی شما هم می رود معنی خواب این است که به ثروت زیادی می رسید و در جمع کردن مال حریص هستید.

تعبیر خواب غبار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده اند. عموما معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می آورید. مثلا مال یا پول نقد. اما غبار و گرد و خاک می تواند کیفیت متفاوت داشته باشد. یک وقت هست که گرد و خاک و غبار بر اشیا نشسته و ساکن است و وقتی هم هست که در خواب می بینیم گرد و خاک و غبار در هوا است که متحرک است. همین تحرک و سکون تعبیر غبار را کاملا متفاوت می کند که نمی توان درباره آن ها حکم واحد داد. اگر گرد و غبار در هوا باشد کسالت و ملال اندک است.

 • چنانچه در خواب ببینید هوا را غبار گرفته است و شما از خلال غبار و گرد و خاک اشخاص و افراد و اشیا را کدر و تاریک و نامعلوم می بینید ملالی برای شما پیش می آید و کسل و گرفته خاطر می شوید. این غبار و غم و رنج نیست بلکه کدورت و کسالت است که زود مرتفع می گردد و شادی و نشاط جای آن را می گیرد. هوای گرد آلود نیز همین تعبیر را دارد و هر چه بیشتر غبار و گرد و خاک در چشم و دهانتان در خواب برود تاثیر آن بیشتر است.

 • اگر در خواب ببینید که اتومبیلی رفت و گرد و خاک و غبار حاصله از آن برای شما باقی ماند از دوری کسی اندوهگین می شوید و یا به خاطر گم کردن چیزی و از دست دادن مالی غصه می خورید.

 • اگر در خواب ببینید اتومبیلی نزدیک و بخار و گرد و خاک ایجاد می کند خبری به شما می رسد که زیاد خوشحال کننده نیست.حال اگر غبار ساکن باشد این غبار همان تعبیر ی را دارد که معبران سنتی و کهن ما نوشته اند یعنی مالی است اندک و قلیل که بدست می آورید. میزان این پول یا مال بستگی دارد به مقدار غباری که بر آن شیئی نشسته است.

 • اگر در خواب ببینید که غبار بر سر شما نشسته است و از جهت موقعیت اجتماعی تهدید می شوید.

 • اگر بر چهره شما نشسته باشد کاری می کنید که شما را سرزنش می کنند و شما شرمنده می گردید.

 • اگر بر کفش شما نشسته باشد جائی می روید که مناسب شما نیست و پشیمانی می آورد ولی اگر بر اشیا جدا از وجود شما نشسته باشد همان طور که گفته شد مال است و سود و بهره.

تعبیر خواب غبار به روایت محمد ابن سیرین

 • اگر ببینی هوا گرد و خاک می‌باشد، یـعـنـی در آنجا مسئله پیچیده و غیر قابل حلی به وجود می‌آید و مردم نمی‌دانند چگونه مشکل را حل کنند.

 • اگر ببینی هوا گرد و خاک و سرد می‌باشد، یـعـنـی «پادشاهی» بیگانه وارد آنجا می‌شود و باعث رنج و زحمت خواهد شد

تعبیر خواب غبار به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند.

 • اگر ببینی روی صورت تو گرد و خاک نشسته است، یـعـنـی دچار کیفر و عقوبت می‌شوی

 • گر ببینی علاوه بر آنکه چهرۀ تو سیاه است، گرد و خاکی نیز می‌باشد، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی

 • اگر ببینی خاک را از دست‌های خودت می‌تکانی، یـعـنـی به اندازه آن پول و مال و اموال جمع می‌کنی و از آن سود و منفعت خواهی برد.

 • اگر ببینی در چشم تو به جای اشک، گرد و خاک جمع شده است، یـعـنـی به اندازه آن گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب غبار به روایت امام صادق(ع)

دیدن گرد به خواب بر سه وجه است:

 • مال

 • بلا

 • عقوبت

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما