تعبیر خواب دام/ دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟

انتشار 14 مرداد 1401
مطالعه 2 دقیقه

دیدن دام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب دام را می توانید در طوطیا مطالعه کنید.

تعبیر خواب دام/ دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چیست؟

تعبیر خواب فرایند اختصاص و معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود است. از دیدگاه اسلام اصل علم تعبیر خواب یک علم الهی بوده و از هر کسی ساخته نیست، بلکه اولیای تراز اول می‌توانند خواب‌های ما را دقیق تعبیر کنند البته یک سری قوانین و مقرراتی وجود دارد و علمایی هم که در سطح متوسط هستند، می‌توانند نشانه‌هایی را نیز احتمال بدهند. احتمال رؤیای صادقه در نزدیکی اذان صبح بیشتر است، اما این‌طور نیست که کسی اول شب بخوابد و رؤیای صادقانه نبیند.

آیا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

بله این یک واقعیت است که در آیات و روایات زیادی مطرح شده است. دو جوان که همراه حضرت یوسف(ع) در زندان بودند خوابی دیده بودند و آنرا برای حضرت یوسف تعریف کردند تا ایشان آن را تعبیر کند. یا در آیه‌ای دیگر به خواب پادشاه اشاره می‌کند که خواب دیدکه «هفت گاو چاق را، هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده» که این خواب را به مردم گفت تا تعبیر کنند مردم گفتند: «این‌ها خواب‌های پریشان و آشفته‌ای است و ما از تعبیر این خواب‌ها آگاه نیستیم» لکن یکی از آنها که در زندان بوده و از توانایی حضرت یوسف(ع) در تعبیر خواب آگاه بود رفت به دنبال حضرت یوسف و تعبیر خواب پادشاه را پرسید و ایشان پاسخ گفت. در آیات دیگری نیز به خواب‌هایی دیگر اشاره شده است.

دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • دام در خواب گرفتاری است. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست.

 • اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید.

 • اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست.

 • اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید. دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.

تعبیر خواب دام به روایت ابن سیرین

 • تعبیر دام، مکر و حیله می‌باشد.

 • اگر ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، یـعـنـی گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر خواب دام به روایت مغربی

 • اگر ببینی جانوری را با تله گرفته‌ای، یـعـنـی کسی را که تعبیر آن جانور به آن شخص مربوط است را با مکر و حیله به چنگ می‌آوری و مطیع و فرمانبردار خودت می‌کنی [ بنابراین برای مشاهدۀ تعبیر اینکه هر جانوری مربوط به چه شخصیتی می‌باشد به تعبیر همان جانور مراجعه کن، مثلاً اگر دیده‌ای که گنجشکی را با تله گرفته‌ای، به تعبیر گنجشک مراجعه کن].

تعبیر خواب دام به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید برای شکار حیوانی دام می گسترانید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

 • اگر خواب ببینید حیوانی در دام انداخته اید ، علامت آن است که برای به ثمر رسیدن طرحهای خود از دسیسه استفاده می کنید .

 • دیدن دام خالی در خواب ، علامت آن است که به فقر وتنگدستی مبتلا خواهید شد .

 • دیدن دامی پاره در خواب ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده شما بیمار خواهد شد .

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

نظرات و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
آخرین بازدید های شما